среда, 12. јун 2019.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2020. годину

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2020. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2020. и 2021. годину (у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:
- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;
да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2020. годину, до дана 31.октобра 2019. године. 

Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица; 
2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева се може преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова, у просторијама Секретаријата за привреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1/XVII, канцеларија 1710 или са интернет презентације града Београда www.beograd.rs. Додатне информације се могу добити на телефон број 011/715-7341 и 715-7389.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници града Београда или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2020. годину“ за Комисију за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2020. и 2021. годину, на адресу: Секретаријат за привреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.
Контакт особе за све информације у вези са овим јавним позивом су: Драгана Степановић, телефон: 715-7341 и Душан Марчетић, телефон: 715-7389 или лично у просторијама Секретаријата за привреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1/XVII, канцеларија 1710.
Овај јавни позив је објављен и на огласним таблама градских општина и огласним таблама месних канцеларија.