среда, 19. јун 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „Телеком Србија” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за заштиту животне средине

Масарикова 5

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Предузеће „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, као носилац пројекта, поднело је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ-Црнотравска 3“ – Б1071, БУ1071, БЛ1071, планиране на стамбеном објекту, у улици Црнотравска 13, на подручју градске општине Вождовац.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева у Секретаријату за заштиту животне средине, Масарикова 5, канцеларија 1108-3, XI спрат, радним данима од 10 до 12 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 1. јул 2019. године.

Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).