среда, 19. јун 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду објекта на КП 5076 КО Врачар, Ресавска 25

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18 и 31/19),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

oглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 5076 КО ВРАЧАР (ГП1) У УЛИЦИ РЕСАВСКА БР. 25 У БЕОГРАДУ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 26. јуна до 2. јула 2019. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Предузеће за пројектовање грађевинских објеката и производњу софтвера „PC ART” d.o.o. из Београда, Страхињића Бана бр. 66а.

Захтев Урбанистичког пројекта, такође, је поднело Предузеће за пројектовање грађевинских објеката и производњу софтвера „PC ART” d.o.o. из Београда, Страхињића Бана бр.66а, за Инвеститора „CAPITAL DEVELOPMENTS” д.о.о; ул. Трешњиног Цвета 9, Београд.

У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а. и Ивана Митровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Ул. краљице Марије бр. 1.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 2. јула 2019. године.