четвртак, 20. јун 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење "СРБИЈАГАС" Нови Сад

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Масарикова 5

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Јавно предузеће „СРБИЈАГАС“ Нови Сад, Сектор за инвестиције у Београду, Београд-Аутопут 11, као носилац пројекта, поднело је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње дистрибутивне гасоводне мреже притиска до 16 bara, ГГМ Младеновца од ГМРС "Младеновац" до МРС ¨Јагњило¨ на КО Младеновац Варош, КО Међулужје и КО Јагњило, и мерно регулационе станице "Јагњило" Q=2000 m³/h на катастарској парцели број 1548/2 КО Јагњило, на подручју градске општине Младеновац у Београду.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева у Секретаријату за заштиту животне средине, Масарикова 5, канцеларија 1108-3, XI спрат, радним данима од 10 до 12 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 05. јул 2019. године.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).