среда, 26. јун 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 21/19

На основу чл. 55, 57, и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове
Београд, 27. марта 43-45


oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КОСИМ КРОВОВИМА НА ОБЈЕКТИМА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ГРАДА БЕОГРАДА
(ЈН број 21/19)

 

 

Позив и конкурсна документаицја