понедељак, 12. август 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу пословно-стамбених објеката на кат. парцели 2906/26 К.О. Нови Београд, на углу улица Омладинских бригада и Ђорђа Станојевића

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
урбанистичког пројекта за изградњу пословно-стамбених објеката на кат. парцели 2906/26 К.О. Нови Београд, на углу улица Омладинских бригада и Ђорђа Станојевића у Београду

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 19. до 26.августа 2019. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Предузеће „ПОТКА” д.о.о. пројектовање, консалтинг, инжењеринг из Београда, ул. Патријарха Варнаве бр. 47.
Захтев Урбанистичког пројекта поднело је Предузеће „ПОТКА” д.о.о. пројектовање, консалтинг, инжењеринг из Београда, ул. Патријарха Варнаве бр. 47.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије бр. 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, ул. 27. марта бр. 43-45, најкасније до 26. августа 2019. године.