недеља, 8. септембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР подручја источно од спољне магистралне тангенте (СМТ-а), Градске општине Звездара и Палилула

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 06.08.2019. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације дела подручја источно од Спољне магистралне тангенте (СМТ-а), градске општине Звездара и Палилула и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
у Нацрт плана детаљне регулације дела подручја источно од спољне магистралне тангенте (СМТ-а), Градске општине Звездара и Палилула са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 9. септембра до 8. октобра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату),  12. новембра 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Границом плана обухваћен је део територије Градске општине Звездара (делови КО Мали Мокри Луг и КО Миријево), део територије Градске општине Палилула (део КО Сланци) и део територије Градске општине Гроцка (делови КО Винча и КО Калуђерица).

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 8. октобром 2019. године.

ЈУ у Нацрт плана детаљне регулације дела подручја источно од спољне магистралне тангенте (СМТ-а)