уторак, 1. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Конкурс за доделу 145 стипендија ученицима средњих школа и студентима високошколских установа у Београду за 2019.

На основу Одлуке о ученичким и студентским стипендијама („Службени лист града Београда”, број 10/16) и Закључака заменика градоначелника број 020-6637/19-Г-01

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовањe и дечју заштиту
Краљице Марије 1

објављује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ 145 СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

У 2019. години доделиће се 34 стипендије ученицима средњих школа (30 стипендија ученицима гимназија и средњих стручних школа, 4 стипендије ученицима уметничких школа) и 111 стипендија студентима високошколских установа (59 стипендија студентима природно-математичког усмерења, 39 стипендија студентима друштвено-хуманистичког усмерења и 13 стипендија студентима уметничког усмерења).
Нето износ стипендије за ученике средњих школа је 10.000,00 динара месечно по кориснику стипендије.
Нето износ стипендије за студенте високошколских установа је 12.000,00 месечно динара по кориснику стипендије.
Стипендије које се додељују ученицима и студентима исплаћују се у 10 једнаких месечних рата.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Услови за доделу стипендија ученицима средњих школа су:
–    да је држављанин Републике Србије;
–    да има пребивалиште на територији града Београда најкасније до дана расписивања конкурса; 
–    да је редовни ученик друге, треће или четврте године средње школе у четворогодишњем трајању чији је оснивач Република Србија, а има седиште на територији града Београда;
–     да има просек оцена током средњошколског образовања најмање 4,75;
–     да има освојену награду – за ученике гимназија и средњих стручних школа у школској години која претходи објављивању конкурса, најмање треће место на градском такмичењу;
–    да има освојену награду – за ученике уметничких школа у две календарске године које претходе години објављивања конкурса, најмање треће место на такмичењу првог, другог и трећег ранга; 
–    да истовремено не примају више стипендија из општинског, градског, републичког буџета или из средстава других правних лица која су корисници буџета.

Потребна документа која се достављају уз пријаву, којима се доказује испуњеност услова су:
– уверење о држављанству РС;
– уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије (за малолетне ученике и уверење о пребивалишту за једног од  родитеља/старатеља);
– потврда o редовном школовању издата од средње школе коју ученик похађа;
– фотокопија личне карте (извод из читача) ученика уколико је пунолетан, док се  за малолетног ученика доставља фотокопија личне карте родитеља/старатеља (извод из читача) са уверењем о пребивалишту родитеља/старатеља;
– оверена фотокопија сведочанстава претходно завршених разреда;
– оверена фотокопија дипломе са такмичења или потврда школе или организатора такмичења да је ученик освојио награду;
– изјава подносиоца пријаве оверена од стране надлежног органа да није корисник других општинских, градских, републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која су корисници буџета, или уколико је корисник,  да ће се по добијању стипендије града Београда одрећи других (за малолетне средњошколце изјаву даје родитељ/старатељ).

Редослед кандидата за доделу стипендија утврђује се на основу следећих критеријума:
1. успех остварен у претходно завршеним разредима средње школе и
2. освојене награде. 

За ученике гимназија и средњих стручних школа то су: освојене награде на градском, републичком и међународном такмичењу признатe од Mинистарства просветe, науке и технолошког развоја Републике Србије у школској години која претходи објављивању конкурса (Календар такмичења и смотри ученика).
За ученике уметничких школа освојене награде на градском, републичком и међународном такмичењу  у две календарске године које претходе години објављивања конкурса признатe од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Заједнице музичких и балетских школа и на основу донетог Календара такмичења и смотри Министарства просвете Републике Србије и Стандарда за рангирање такмичења Заједнице музичких и балетских школа.
Успех остварен у претходно завршеним разредима средње школе вреднује се бројем бодова који је једнак просечној оцени.

Освојене награде за ученике гимназија и средњих стручних школа вреднују се бројем бодова:
– освојено прво место на међународном такмичењу – 9 бодова;
– освојено друго место на међународном такмичењу – 8 бодова;
– освојено треће место на међународном такмичењу – 7 бодова;
– освојено прво место на републичком такмичењу – 6 бодова;
– освојено друго место на републичком такмичењу – 5 бодова;
– освојено треће место на републичком такмичењу – 4 бода;
– освојено прво место на градском такмичењу – 3 бода;
– освојено друго место на градском такмичењу – 2 бода;
– освојено треће место на градском такмичењу – 1 бод.

Освојене награде за ученике уметничких школа вреднују се бројем бодова:
– освојено прво место на такмичењу првог ранга – 9 бодова;
– освојено друго место на такмичењу првог ранга – 8 бодова;
– освојено треће место на такмичењу првог ранга – 7 бодова;
– освојено прво место на такмичењу другог ранга – 6 бодова;
– освојено друго место на такмичењу другог ранга – 5 бодова;
– освојено треће место на такмичењу другог ранга – 4 бодa;
– освојено прво место на такмичењу трећег ранга – 3 бода;
– освојено друго место на такмичењу трећег ранга – 2 бода;
– освојено треће место на такмичењу трећег ранга – 1 бод.

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова остварених по свим критеријумима и мерилима за доделу стипендија.
Комисија за формирање ранг листе за доделу стипендија ученицима и студентима града Београда утврђује ранг-листу за ученике гимназија и средњих стручних школа и ранг-листу за ученике уметничких школа.
Уколико два или више кандидата оствари исти број бодова према утврђеним мерилима и критеријумима, предност при рангирању ће имати кандидат који је освојио више место на такмичењу вишег ранга.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Услови за доделу стипендија за студенте високошколских установа су:
– да je студент студија првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) или студија другог степена (мастер академске студије); 
– да je држављанин Републике Србије;
– да има пребивалиште на територији града Београда најкасније до дана расписивања конкурса; 
– да је студент чије се студије финансирају из буџета Републике Србије;
– да је студент најмање друге године на некој од високошколских установа чији је оснивач Република Србија, са седиштем на територији града Београда;  
– да има успех са најнижом просечном оценом 9,50 током свих година студија уз услов давања године за годину и остварених најмање 60 бодова по Европском систему преноса и акумулације бодова (у даљем тексту ЕСПБ) по години студија; 
– да истовремено не прима више стипендија из општинског, градског, републичког буџета или из средстава других правних лица која су корисници буџета.

Потребна документа која се достављају уз пријаву којима се доказује испуњеност услова су:
– уверење о држављанству РС;
– уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије;
– фотокопија личне карте (извод из читача) студента;
– потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током студирања до дана расписивања конкурса;
– потврда факултета о броју остварених ЕСПБ бодова по години студирања, за све предходне године студирања;
– потврда факултета да је студент чије се студије  финансирају из буџета Републике Србије први пут уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен конкурс и да је стицао услов давања године за годину; 
– изјава подносиоца пријаве која је оверена од стране надлежног органа, да није корисник других општинских,  градских, републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која су корисници буџета, или уколико је корисник,  да ће се по добијању стипендије града Београда одрећи других стипендија.

Редослед кандидата утврђује се на основу успеха оствареног током студирања.
Успех остварен током студирања вреднује се висином просечне оцене свих положених испита до дана расписивања конкурса.
Кандидати се рангирају према оствареној просечној оцени за време студирања.
Уколико два или више кандидата остварује исти успех, предност при рангирању имаће кандидат који има више највиших оцена.

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Образац пријаве за конкурс може се преузети у Секретаријату за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда, Краљице Марије 1, писарница (шалтер бр. 7 на III спрату) или на сајту Градске управе града Београда на адреси: www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу: Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда, Писарница, Краљице Марије 1, Београд, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима високошколских установа у 2019. години”. 
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање, неблаговремене пријаве неће се разматрати и по окончању поступка биће враћене подносиоцу пријаве.
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу, а коју комисија одбацује као неисправну.
Комисија, у складу са Одлуком,  разматра пријаве које су пристигле на конкурс, врши бодовање и рангирање за подносиоце пријава и на основу утврђеног броја бодова и рангирања сачињава предлог ранг-листе за доделу стипендија и објављује га на огласној табли, на званичном сајту града Београда и/или средствима јавног информисања. 
Комисија објављује предлог ранг-листе ученика и студената, на који сваки учесник конкурса има право приговора у року од седам дана од његовог објављивања на сајту града Београда.