уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за опште пословe

Позив за подношење понуда за јавну набавку 55/19 - Систематски преглед

На основу члана, 55 став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 55/19 – Систематски преглед

Позив и конкурсна документација