понедељак, 16. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 73/19 - партија 7

На основу члана116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За јавну набавку добара у отвореном поступку број 73/19 - Млеко и млечни производи, свеже месо, храна и алкохолна пића за ресторане, обликовану по партијама за партију 7 – Jaja

Обавештење