понедељак, 21. септембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом измена и допуна ПДР - Сремчица

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Комисије за планове Скупштине града Београда, која је на седници одржаној 03.09.2020. године упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена и допуна плана детаљне регулације насеља Сремчица за део блокова 186 и 187, Градска општина Чукарица, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20).

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРЕМЧИЦА ЗА ДЕО БЛОКОВА 186 И 187 ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) од 21. септембра до 5. октобра 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 5. октобром 2020. године.