Завод за заштиту споменика културе града Београда - установа културе од националног значаја

Калемегдан, Горњи град 14
централа 3287-420, факс 3287-411
www.belgradeheritage.com

в.д. директора: Оливера Вучковић
тел. 2622-341, 3287-566

Завод за заштиту споменика културе града Београда, основан 27. маја 1960. године као установа културе града Београда, налази се у Горњем граду Београдске тврђаве у згради изграђеној за потребе Генералштаба српске војске, у којој је једно време био смештен и Војни музеј. У складу са надлежностима дефинисаним Законом о културним добрима, Завод своју делатност спроводи на подручју свих седамнаест београдских општина. Одлуком Владе Републике Србије од 30. априла 2013. године, стекао је статус установе културе од националног значаја.

Основна делатност Завода је заштита непокретних културних добара: споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места. У складу с тим Завод спроводи истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту, предлаже утврђивање непокретних културних добара, води регистар непокретних културних добара и документацију о њима, проучава непокретна културна добра и израђује студије, пружа стручну помоћ на чувању, одржавању и коришћењу културних добара, израђује пројекте за извођење радова на конзервацији, рестаурацији, реконструкцији, ревитализацији и санацији, учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова, утврђује услове за предузимање мера техничке заштите, руководи и прати извођење радова на техничкој заштити, остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара, објављује грађу о предузетим радовима. Делатност Завода условљава сталну сарадњу са органима и организацијама државне и локалне управе, јавним и јавно-комуналним предузећима, пројектним и грађевинским предузећима, научно-образовним институтима и установама, установама културе, културним центрима, медијима, као и појединцима.

Континуитет деловања Завода за заштиту споменика културе града Београда сведочи о напорима више генерација стручних сарадника: архитеката, историчара уметности, археолога, етнолога, правника, архитектонских и грађевинских техничара у остваривању мисије заштите непокретних културних добара на подручју града. Обимна и богата документација настала у свим фазама рада постала је основ за објављивање серијских публикација, монографија, часописа и каталога, организовање конференција и изложби, као и учествовање у традиционалним манифестацијама културе. За нешто више од пола века постојања службе заштите у Београду утврђено је преко четири стотите непокретних културних добара, израђен велики број пројеката рестаурације, реконструкције, ревитализације и санације културних добара, реализован значајан број изложби и објављено преко седамдесет наслова.

Рад у Заводу организован је у три организационе јединице: сектор за матичну делатност у оквиру кога су одељења за истраживање, валоризацију и документацију и архитектонско-конзерваторске послове, сектор за опште и правне послове и одсек за финасијско-рачуноводствене послове.

Радно време је од понедељка до петка од 7.30 до 15.30 часова
Рад писарнице са странкама је од понедељка до петка од 9 до 14.30 часова
Рад правне службе са странкама је уторком од 11 до 15.30 часова