Новчано давање незапосленој породиљи

Новчано давање незапосленој породиљи

Уз уредно попуњен захтев подносилац прилаже:

- Фотокопију своје личне карте или очитану личну карту,
- Фотокопију личне карте супруга или ванбрачног партнера или очитану личну карту,
- Потврду о нето приходима супруга или ванбрачног партнера исплаћеним у три месеца која претходе месецу рођења детета, уколико супруг или ванбрачни партнер остварује приходе.

На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, запослени по службеној дужности прибављају:

- Податке о кретању пребивалишта подносиоца захтева, уколико је лична карта издата у периоду краћем од годину дана пре рођења детета,
- Податке из Матичне књиге рођених за сву малолетну издржавану децу у породици,
- Податке о пребивалишту за сву малолетну издржавану децу у породици,
- Податаке из Матичне књиге венчаних,
- Податак о незапослености подносиоца захтева и супруга или ванбрачног партнера, уколико је супруг или ванбрачни партнер незапослен.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, МОЖЕ НА ОСНОВУ ПИСМЕНЕ САГЛАСНОСТИ ПРИЛОЖИТИ СВЕ ИЛИ НЕКЕ ОД ДОКАЗА КОЈИ СЕ ПРИБАВЉАЈУ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.