Једнократно новчано давање запосленој породиљи

Једнократно новчано давање запосленој породиљи

Уз уредно попуњен захтев подносилац прилаже:

- Фотокопију своје личне карте или очитану личну карту, 
- Фотокопију личне карте супруга или ванбрачног партнера  или очитану личну карту, 
- Потврду о нето приходима подносиоца захтева и супруга или ванбрачног партнера исплаћеним у три месеца која претходе месецу рођења детета, уколико супруг или ванбрачни партнер остварује приходе.

На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, запослени по службеној дужности прибављају:

- Податке о кретању пребивалишта подносиоца захтева, уколико је лична карта издата у периоду краћем од годину дана пре рођења детета,
- Податке из Матичне књиге рођених за сву малолетну издржавану децу у породици,
- Податке о пребивалишту за сву малолетну издржавану децу у породици,
- Податаке из Матичне књиге венчаних,
- Податак о незапослености супруга или ванбрачног партнера, уколико је супруг или ванбрачни партнер незапослен.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, МОЖЕ НА ОСНОВУ ПИСМЕНЕ САГЛАСНОСТИ ПРИЛОЖИТИ СВЕ ИЛИ НЕКЕ ОД ДОКАЗА КОЈИ СЕ ПРИБАВЉАЈУ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.