Новчана давања породиљама

Град Београд је у циљу, подстицања рађања, подршке породици са децом, а у складу са могућностима буџета, донео нову Одлуку о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 44/17), од 30. јуна 2017. године, којом су утврђени следећи облици заштите:

  • право на новчано давање породиљи;
  • право на новчано давање незапосленој породиљи.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 102/17 од 24. децембра 2017. године), која је донета 21. децембра 2017. године, а ступила на снагу 1. јануара 2018. године поред већ постојећих права прописано је и 

  • право на новчано давање породиљи за прворођено дете.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 64/18 од 02.07.2018. године) која је донета 29. јуна 2018. године, а ступа на снагу 10.07.2018. године поред већ постојећих права прописано је и

  • право на новчано давање породиљи за трећерођено дете.

Уз уредно попуњен захтев за остваривање права новчано давање породиљи и новчано давање породиљи за прворођено дете и новчано давање породиљи за трећерођено дете подносилац захтева прилаже:

- фотокопију своје личне карте или очитану личну карту, као и фотокопију пријаве боравка уколико је подносилац захтева интерно расељено лице из Аутономне покрајине Косово и Метохија или фотокопију избегличке легитимације уколико је подносилац захтева избеглица из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине.

За новчано давање незапосленој породиљи, поред наведених доказа подносилац захтева прилаже и:

- потврду о нето приходима супруга или ванбрачног партнера исплаћеним у три месеца који претходе месецу у коме је дете за које се подноси захтев рођено, уколико супруг или ванбрачни партнер остварује приходе или уверење Пореске управе о висини основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање, уколико је супруг односно ванбрачни партнер предузетник.

На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, запослени по службеној дужности прибављају:

-  податке о кретању пребивалишта односно боравишта подносиоца захтева, уколико је доказ о пребивалишту односно боравишту издат у периоду краћем од годину дана пре рођења детета;
- податке из матичне књиге рођених за децу претходног реда рођења, уколико је поднет захтев за новчано давање за трећерођено дете
- пподатке из Матичне књиге рођених за сву малолетну издржавану децу у породици, укључујући и новорођено дете, уколико је поднет захтев за новчано давање незапосленој породиљи;
- податке о пребивалишту  за сву малолетну издржавану децу у породици, укључујући и новорођено дете уколико је поднет захтев за новчано давање незапосленој породиљи;
- податке из матичне књиге венчаних;
- податке о пријавама на обавезно социјално осигурање подносиоца захтева;
- податке о пријавама на обавезно социјално осигурање супруга односно ванбрачног партнера.