Новчана давања породиљама

Град Београд је у циљу, подстицања рађања, подршке породици са децом, а у складу са могућностима буџета, донео нову Одлуку о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 44/17), од 30. јуна 2017. године, којом су утврђени следећи облици заштите:

  • право на новчано давање породиљи;
  • право на новчано давање незапосленој породиљи.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 102/17) која је донета 21. децембра 2017. године, поред већ постојећих права прописано је и 

  • право на новчано давање породиљи за прворођено дете.

Уз уредно попуњен захтев за остваривање права новчано давање породиљи и новчано давање породиљи за прворођено дете подносилац захтева прилаже:

- фотокопију своје личне карте или очитану личну карту, као и фотокопију пријаве боравка уколико је подносилац захтева интерно расељено лице из Аутономне покрајине Косово и Метохија или фотокопију избегличке легитимације уколико је подносилац захтева избеглица из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине.

За новчано давање незапосленој породиљи, поред наведених доказа подносилац захтева прилаже и:

- фотокопију личне карте или очитану личну карту супруга или ванбрачног партнера;
- потврду о нето приходима супруга или ванбрачног партнера исплаћеним у три месеца који претходе месецу у коме је дете за које се подноси захтев рођено, уколико супруг или ванбрачни партнер остварује приходе или уверење Пореске управе о висини основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање, уколико је супруг односно ванбрачни партнер предузетник.

На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, запослени по службеној дужности прибављају:

-  податке о кретању пребивалишта односно боравишта подносиоца захтева, уколико је доказ о пребивалишту односно боравишту издат у периоду краћем од годину дана пре рођења детета; 
- податке из Матичне књиге рођених за сву малолетну издржавану децу у породици, укључујући и новорођено дете;
- податке о пребивалишту  за сву малолетну издржавану децу у породици, укључујући и новорођено дете;
- податке из матичне књиге венчаних;
- податке о пријавама на обавезно социјално осигурање подносиоца захтева;
- податке о пријавама на обавезно социјално осигурање супруга односно ванбрачног партнера.