среда, 31. јул 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 2/19

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД
СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ

Краљице Марије бр. 1/7, Београд

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 2/19, добра- Прибор за одржавање хигијене, обликована  у четири партије, 
-за партију 2-Метле-

Обавештење