понедељак, 25. март 2019.

Секретаријат за инспекцијске послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
након спроведеног отвореног поступка  и закљученог Оквирног споразумa са једним понуђачем у предмету јавне набавке радова за јавну набавку број 1/18 –  Извођење радова на уклањању бесправно изграђених објеката и делова објеката и на обезбеђењу започетих и обустављених грађевинских радова на територији града Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку