уторак, 19. април 2011.

Конкурс за продају 1.050 социјално непрофитних станова у Београду

Комисија за стамбена питања градоначелника града Београда

Комисија за стамбена питања градоначелника града Београда, на основу члана 6. Одлуке о условима продаје 2.050 социјaлно непрофитних станова у Београду („Службени лист града Београда”, бр. 7/05, 25/05, 29/07 и 32/10),

расписује

КОНКУРС
ЗА ПРОДАЈУ 1.050 СОЦИЈAЛНО НЕПРОФИТНИХ СТАНОВА У БЕОГРАДУ

I – ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

А – Право учешћа на конкурсу имају запослени у:
1. високошколским установама и организацијама које обављају научноистраживачку делатност са седиштем на територији града Београда – 50 станова;
2. основним и средњим школама и домовима ученика и студената са седиштем на територији града Београда – 175 станова;
3. установама и другим јавним службама у области здравства и сoцијалне заштите са седиштем на територији града Београда – 160 станова;
4. судовима и јавним тужилаштвима са седиштем на територији града Београда – 30 станова;
5. Полицијској управи за град Београд, Управи за ванредне ситуације у Београду и Одреду жандармерије у Београду – 70 станова;
6. Војсци Србије – 30 станова;
7. Градској управи града Београда, управама градских општина, органима градa Београдa и градских општина и установама чији је оснивач Град Београд, без права учешћа лица која су бирана, именована или постављена – 50 станова.
Осим лица из претходног става, право учешћа на конкурсу имају и:
8. млади брачни парови – 330 станова;
9. ратни војни инвалиди из оружаних акција после 17. августа 1990. године односно чланови породица палих бораца у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године – 60 станова;
10. родитељи, усвојиоци, старатељи лица са психофизичком ометеношћу – 10 станова;
11. инвалидна лица са тешким телесним оштећењем – 20 станова;
12. самостални уметници – 10 станова;
13. заслужни спортисти и спортисти међународног разреда – 5 станова;
14. избегла и прогнана лица из бивших република СФРЈ – 50 станова.

Запосленима у образовању, здравству и установама социјалне заштите сматрају се лица која су запослена у установама и другим јавним службама на територији града Београда чији је оснивач Република Србија односно Град Београд.

Запосленима у организацијама које обављају научноистраживачку делатност сматрају се лица која су запослена у институцијама од националног значаја и научноистраживачким организацијама (институти, високошколске установе и центри изузетних вредности) чији је оснивач Република Србија, чија се научноистраживачка делатност претежно финансира из средстава буџета Републике Србије и која су уписана у регистар научноистраживачких организација.

Запосленима у Војсци Србије сматрају се професионална војна лица (официри, подофицири и професионални војници) и цивилна лица на служби у Војсци Србије (војни службеници и војни намештеници) на служби на територији града Београда.

Младим брачним паром у смислу одредаба ове одлуке сматрају се супружници који нису старији од 35 године на дан расписивања конкурса, а брак им траје најмање једну годину до дана расписивања конкурса.

Ратни војни инвалид и корисник породичне инвалиднине по основу палог борца у смислу ове одлуке јесте лице којем је коначним решењем органа надлежног за послове борачко-инвалидске заштите признато право на личну односно породичну инвалиднину у складу са законом којим се уређују права бораца, ратних војних инвалида и породица палих бораца.

Психофизичка ометеност у смислу ове одлуке постоји ако је лице ментално ометено у развоју степена умерене, теже или тешке менталне ометености, глуво или наглуво, слепо, телесно инвалидно и вишеструко ометено у развоју.

Инвалидно лице са тешким телесним оштећењем је лице са утврђеним процентом телесног оштећења од 70% до 100%.

Самосталним уметником сматра се лице које самостално обавља уметничку делатност или другу делатност у области културе према евиденцији коју води уметничко удружење, а које имају статус самосталног уметника у континуитету најмање две године до дана расписивања конкурса.

Статус заслужног спортисте и спортисте међународног разреда има спортиста категорисан према одредбама Правилника о критеријумима за категоризацију спортиста који доноси Спортски савез Србије.

Избегла и прогнана лица су лица којима je у складу са законом било признато својство избеглог односно прогнаног лица из бивших република СФРЈ од 1991. године према евиденцији Комесаријата за избеглице.

Учесник на конкурсу, у зависности од броја чланова породичног домаћинства, може конкурисати за куповину стана следеће структуре:
1) самац – гарсоњеру или једнособан стан;
2) два члана – једноипособан или двособан стан;
3) три члана – двособан или двоипособан стан;
4) четири и више чланова – трособан или већи стан.
Лице које је остварило право на куповину стана може да купи стан чија је структура мања од структуре стана који има право да купи према броју чланова породичног домаћинства.

Б – Лице може учествовати на конкурсу под условом да је:
– без стана
Сматра се да је лице без стана уколико оно или члан његовог породичног домаћинства на територији града Београда нема стан, породичну стамбену зграду или кућу за одмор у својини или сусвојини или по основу уговора о закупу на одређено време користи државни или друштвени стан.
Уговором о закупу на одређено време сматра се уговор закључен по одредбама Закона о становању односно уговор који не може бити основ за стицање својине на стану.
Не сматра се да је лице без стана ако је носилац станарског права, односно закупац на неодређено време стана у својини грађана или сустанар.
Лице које се од дана ступања на снагу Одлуке о условима продаје 2.050 социјално непрофитних станова у Београду односно од 16. априла 2005. године, на било који начин својом вољом лишило себе својине или сусвојине на стану или породичној стамбеној згради и кући за одмор, односно својства закупца стана на неодређено време или корисника таквог стана, сматраће се да није лице без стана.
– у радном односу на неодређено време
Ванредним професорима, доцентима, предавачима и сарадницима високошколских установа на територији града Београда, радни однос на одређено време се уподобљује радном односу на неодређено време.
Ратни војни инвалиди из оружаних акција после 17. августа 1990. године односно чланови породица палих бораца у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године, заслужни спортисти и спортисти међународног разреда, самостални уметници и инвалидна лица са тешким телесним оштећењем могу купити стан иако нису у радном односу на неодређено време.
– пријављено на територији града Београда најмање годину дана пре расписивања конкурса
Пријавом на територији града Београда се сматра пријава пребивалишта или боравишта.
– држављанин Републике Србије
Држављанима Републике Србије сматрају се лица која су држављанство стекла до дана истека рока за пријављивање на конкурс.
Стан се продаје лицу које испуњава услове за куповину стана према редоследу утврђеном на листи реда првенства.
 
II – УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Станови се продају по производним ценама.
Производна цена је она која се утврђује после издавања употребне дозволе, обухвата трошкове: опремања локације за изградњу; пројектовања објекта; извођења радова на изградњи објекта и инфраструктурног опремања локације; друге трошкове везане за изградњу објекта, у складу са законом.
Плаћање се врши готовински или путем стамбеног кредита пословних банака.

III – ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање на конкурс се врши на обрасцу који се може добити на шалтерима Градске управе у Улици 27. марта 43-45 и Тргу Николе Пашића 6 или преузети са ове странице (на дну).

Пријаве са целокупном потребном документацијом се подносе у згради Градске управе града Београда у Улици 27. марта 43-45, радним даном (понедељак–петак) од 9 до 16 часова, или поштом на исту адресу, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса односно закључно са 19. мајем 2011. године.

По истеку рока из конкурса подаци по поднетим пријавама ће се обрадити и по потреби проверити увидом на лицу места или на други начин.

Бодовање се неће вршити по основама за које нису приложени одговарајући докази уз пријаву или у року од 15 дана од дана пријема позива за допуну документације.

Додатне информације се могу добити на телефоне 3309-242, 3309-525 и 3309-157, на мејл konkurs1050@beograd.gov.rs или у просторијама Градске управе града Београда у Улици 27. марта 43-45.