понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 13/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку радова број 13/19 – Додатни (непредвиђени) радови сагледани у току извођења радова унутрашње гасне инсталације са гасним генератором и топловодном и електро-инсталацијом ради прикључења објекта ОШ “СТЕФАН НЕМАЊА“ на дистрибутивни систем природног гаса

Обавештење

Документација везана за јавну набавку