уторак, 15. мај 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/18

На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
,
Краљице Марије 1, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку добара број 18/18 – Теретно возило за потребе централног магацина, терeтно возило са термо-кингом за потребе угоститељске јединице, обликовану по партијама

Позив и конкурсна документација