петак, 11. јануар 2019.

Секретаријат за привреду

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС”, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС”, бр.16/2017  и 111/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда („Сл.лист града Београда” број 23/2009), члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број: 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 51. став 2. и члана 52. став 1. тачка 6. Статута града Београда („Сл.лист града Београда” број 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), заменик градоначелника града Београда је дана 4. јануара 2019. године, донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
Краљице Марије 1

Објављује

ОГЛАС
за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда

I - Предмет јавног надметања

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда, за агроекономску 2018./2019. годину, на подручју градских општина: Барајево, Вождовац, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Сопот, Сурчин и Чукарица, а које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2018. годину.
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Секретаријата за привреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1, XVII спрат, у канцеларији бр. 1710 сваког радног дана од 9 до 14 часова. Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона: 011/7157-341, 011/7157-389, 011/7157-391, 011/7157-396. 
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању. 
4. О терминима за обилазак земљишта које се даје у закуп и на коришћење, заинтересовани понуђачи се могу информисати на сајту града Београда www.beograd.rs, у одељку Градски огласи, конкурси и тендери – Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда или у просторијама Секретаријата за привреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1, XVII спрат, у канцеларији бр. 1710 од 9 до 14 часова. 
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења. 
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II – Услови за пријављивање на јавно надметање

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
-  физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је  власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;  
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: 
- доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;
- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
- извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);
- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).
4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде; 
- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања. 
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању. 
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун:
ГРAД БEOГРAД ДEПOЗИT ЛИЦИTAЦИJE – БEOГРAД
TР 840-604804-04
СA ПOЗИВOM НA БРOJ: 97-3309400421

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене. 
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.
13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која: 
1) су у пасивном статусу; 
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини; 
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини; 
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп; 
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини; 
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III – Документација за пријављивање на јавно надметање
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан); 
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом Градске управе града Београда, се могу преузети сваког радног дана од 9 до 14 часова у просторијама Секретаријата за привреду Градске управе града Београда, Београд,. Kраљице Марије 1, XVII спрат, канцеларија 1710. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
Адреса: Секретаријат за привреду Градске управе града Београда, Београд, Краљице Марије број 1, XVII спрат, Комисији за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда
•  Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
•  Број јавног надметања ____ (навести градску општину и КО)
На задњој страни:
•  име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV – Рок за подношење пријаве
Рок за подношење документације за пријављивање је до 15:00 сати, дана 18.01.2019. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу Градске управе града Београда као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V – Јавно надметање
Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића бр 6, и то:
1. за градску општину Барајево 24. јануара 2019. године у 9 часова;
2. за градску општину Вождовац  дана 24. јануара 2019. године у 11 часова;
3. за градску општину Гроцка дана 24. јануара 2019. године у 13 часова;
4. за градску општину Звездара дана 25. јануара 2019. године у 9 часова;
5. за градску општину Земун дана 25. јануара 2019. године у 11 часова;
6. за градску општину Лазаревац дана 25. јануара 2019. године у 13 часова;
7. за градску општину Младеновац дана 28. јануара 2019. године у 9 часова;
8. за градску општину Нови Београд дана 28. јануара 2019. године у 11 часова;
9. за градску општину Обреновац дана 28. јануара 2019. године у 13 часова;
10. за градску општину Палилула дана 29. јануара 2019. године у 9 часова;
11. за градску општину Раковица дана 29. јануара 2019. године у 11 часова;
12. за градску општину Сопот дана 29. јануара 2019. године у 13 часова;
13. за градску општину Сурчин дана 30. јануара 2019. године у 9 часова;
14. за градску општину Чукарица дана 30. јануара 2019. године у 11 часова.

VI – Плаћање закупнине
Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања. 
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII – Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Градске управе града Београда.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :
• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
• уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или 
• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Овaj Оглас објављује се на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, на огласној табли Градске управе града Београда, огласним таблама градских општина града Београда и на веб презентацији града Београда, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од првог наредног радног дана од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште. Обавештење о расписивању огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда објављено је у дневнoм листу „ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ”.

Текст огласа и документацију можете погледати/преузети овде: