уторак, 8. јун 2021.

Град Београд

Исправка огласа за отуђење непокретности у јавној својини Града Београда у поступку јавног надметања, Молерова 15-17

ГРАД БЕОГРАД
Драгослава Јовановића број 2

На основу Решења Градоначелника број: 463-1351/21-Г од 23.02.2021.год. и број: 020-3136/21-Г од 10.05.2021.год. Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности на коме је носилац права јавне својине град Београд
оглашава
ИСПРАВКУ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

У огласу за отуђење непокретности у јавној својини града Београда у поступку јавног надметања oбјављеном дана 07.6.2021. год. у дневном листу „Вечерње новости“ као и на сајту града Београда исправља се текст огласа  у делу који се тиче етаже предметног пословног простора,  тако што: 
Уместо „ 1. Пословни простор-магацин у приземљу стамбене зграде у Улици Молерова бр.15-17 у Београду; “, треба да стоји „Пословни простор за који није утврђена делатност магацин, уписан у ЛН 3220 КО Врачар у подруму стамбене зграде у Улици Молеровој бр. 15–17 у Београду
Све остале одредбе наведене у Огласу о отуђењу непокретности у јавној својини града Београда у поступку јавног надметања, остају непромењене.

 


Текст огласа - Отуђење непокретности у јавној својини Града Београда у поступку јавног надметања