utorak, 17. septembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 37/19

U skladu sa članom 57, a u vezi sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Beograd, 27. marta br. 43-45

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za javnu nabavku broj 37/19 - Krečenje punktova za podelu besplatnih obroka

Poziv i konkursna dokumentacija