ponedeljak, 16. mart 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/20

Na osnovu čl. 55 stav 1. tačka 2., čl. 57. i čl. 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

27. marta 43-45, Beograd

Objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge broj 3/20 - Održavanje liftova u Ulici Dušana Mađarčića Korčagina drugi deo br. 2-20

Poziv i konkursna