среда, 10. јул 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/2019

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,  14/2015 и  68/2015)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 16/2019 - Стручни надзор над извођењем 3 истражно-експлоатациона (ИЕ) бунара и техничка контола техничке документације неопходне за добијање експлоатационог права за потребе грејања одн. хлађења објеката социјалног и приступачног становања, у оквиру комплекса у Овчи

Позив и конкурсна документација