среда, 3. септембар 2008.

Санација и адаптација објекта Земунске гимназије

Град Београд - Секретаријат за образовање

На основу чл.70.став 1. тачка 2. и чл. 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» бр.39/02, 43/03, 55/04 и 101/05)
ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за образовање

упућује
ЈАВНИ  ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 65/08

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ
И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗЕМУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ


Предмет јавне набавке је извођење радова на санацији и адаптацији објекта Земунске гимназије. Врста поступка: отворени поступак. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица, која испуњавају услове из чланова 45. и 46. Закона о јавним набавкама, као и све услове и захтеве из Јавног позива и Конкурсне документације. Уз понуду сваки понуђач доставља доказе из члана 46. да испуњава обавезне услове из чл. 45. до 47. Закона о јавним набавкама. Документација која се доставља не може бити старија од 6 месеци од дана објављивања Јавног позива, осим ако Конкурсном документацијом није другачије одређено. Тражена документација се доставља у фотокопији, осим у случајевима у којима је у Конкурсној документацији одређено - да се достави као оригинал, односно фотокопија оверена у суду или општини.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду (у даљем тексту понуђач).

Понуђач је дужан да уз понуду између осталих докумената тражених Конкурсном документацијом достави:
1. Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде – «неопозива, безусловна и платива на први позив без приговора» - у износу од 1.600.000,00 динара, са роком важности 90 дана од дана јавног отварања понуде, односно до истека опције понуде.
2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање «неопозиве и безусловне гаранције за повраћај авансног плаћања, плативе на први позив без приговора» (само уколико понуђач тражи аванс, а највише у износу до 25% од уговорене вредности), у износу траженог аванса - у проценту од вредности уговора, са роком важности најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла
3. Оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора, са роком важности најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
4. Оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, плативе на први позив без приговора, у износу од 5% од вредности уговора, са роком важности најмање 30 дана дуже од истека гарантног рока.
5. Изјаву понуђача, да ће пре увођења у посао доставити на увид оригинал: полису осигурања објекта у санацији и адаптацији и полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима, као и копије истих.
6. Понуђач је дужан да достави личне лиценце одговорних извођача радова, издате од стране Инжењерске коморе Србије, и то лиценце број: 400 или 410 или 411, 413 или 414, 450 и 453.
Наведене лиценце потребно је доставити, са доказима о радном ангажовању носилаца лиценци код понуђача/подизвођача

Понуђач који наступа са подизвођачима је дужан да изведе најмање 60% вредности радова из понуде, односно подизвођачи су дужни да изведу највише 40% вредности радова из понуде.
Конкурсна документација се може преузети на адреси: Град Београд – Градска управа, Секретаријат за образовање, 11000 Београд, Макензијева бр. 31, соба 202, (у даљем тексту Наручилац), сваког радног дана у времену од 13,00 до 16,00 часова, у року од 15 дана од објављивања Јавног позива, уз подношење овлашћења за преузимање конкурсне документације и доказ о уплати 3.000,00 динара на име трошкова умножавања и доставе Конкурсне документације. Уплата се врши на рачун Градске управе број 840-742341843-24, модел 97, позив на број 39-501-04, са назнаком – «ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ- Јавна набавка бр. 65/08». Заинтересованим лицима који доставе захтев за достављање документације најкасније 15 дана од дана објављивања Јавног позива, уз доказ о наведеној уплати, документација ће бити достављена у року од два дана. Уплаћена средства се не враћају понуђачима.

Увид у Конкурсну документацију може се обавити од дана објављивања Јавног позива сваког радног дана од 13 до 16 часова на адреси, Секретаријат за образовање, 11000 Београд, Макензијева бр. 31, соба 202, до истека рока за преузимање Конкурсне документације. Увид у конкурсну документацију може у име потенцијалног понуђача обавити лице које има писмено овлашћење за то, уз прилагање истог.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству Наручиоца и да је доставе до 02.10.2008. године до 12.30 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту (кутија или коверат) овереном печатом понуђача, преко писарнице на адресу: Град Београд – Градска управа, Секретаријат за образовање, ул. Макензијева број 31, Београд, са назнаком «ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 65/08 – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗЕМУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ - НЕ ОТВАРАТИ». Понуђач је дужан да на полеђини омота (кутије или или коверат) назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуђачи који не достављају понуду преко поште, предају је на писарници Секретаријата за образовање, на горе наведеној адреси.
Понуда која буде достављена у супротности са условима за паковање, печаћење и означавање, биће одбијена као неисправна.

Понуда достављена по истеку датума и сата одређених у Јавном позиву и Конкурсној документацији сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Јавни позив објављен је 29. августа 2008. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, у броју 79.

Јавно отварање понуда ће се обавити 30 минута након истека рока за достављање понуда, односно дана 02.10.2008. године у 13 сати, у просторијама Секретаријата за образовање, Ул. Макензијева бр. 31, Београд у Великој сали на 6. спрату, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Представници понуђача су дужни да пре јавног отварања понуда доставе Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Овлашћење мора да садржи број и датум издавања, као и да буде оверено печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Не прихватају се понуде са варијантама.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена и оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. Понуда у којој буду начињене било какве измене, додаци, брисања или буде неправилно попуњена, сматраће се неисправном и биће одбијена.
Опција понуде је 90 дана од дана јавног отварања понуда.

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а вредновање ће бити извршено према следећем:
 A ) Цена - 90 бодова
 Понуда са најниже понуђеном ценом вреднује се са 90 бодова, а све остале
 понуде вредноваће се према следећој формули:
 Број бодова = (најнижа понуђена цена од свих понуда / понуђена цена) х 90
 Б) Вредност просечног бруто норма часа за обрачун евентуалних непредвиђених и
 накнадних радова – 10 бодова
 Понуда са најнижом вредношћу просечног бруто норма часа за обрачун
 Евентуалних непредвиђених и накнадних радова вреднује се са 10 бодова, а све остале
 понуде вредноваће се према следећој формули:
 Број бодова = (најнижа вредност просечног бруто норма часа од свих понуда / понуђена вредност просечног бруто норма часа) х 10
 
 7. Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези ове јавне набавке је 30 дана од дана јавног отварања понуда.

8. Наручилац задржава право да одустане од вршења избора понуђача уколико установи да ни једна понуда не одговара условима из Јавног позива и Конкурсне документације, или да одустане од избора понуђача због неког другог оправданог разлога.
9.  Контакт особа за додатне информације: Александра Мирчетић тел. +381 11 2453 142 локал 193.