субота, 13. септембар 2008.

Изградња стамбено-пословног објекта на ГП-1, у ПФЦ 29, Нови Београд

Град Београд - Секретаријат за финансије

На основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за финансије
Управа за инвестиције

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова

ИЗГРАДЊА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКАТА
НА ГП-1, У ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНОЈ ЦЕЛИНИ 29,
У БЛОКУ 63, УЗ ВОЈВОЂАНСКУ УЛИЦУ У НОВОМ БЕОГРАДУ

( редни број јавне набавке 4/08 )

Предмет јавне набавке је изградња стамбено-пословног објеката на ГП-1 у просторно-функционалној целини 29, у блоку 63, уз Војвођанску улицу у Новом Београду. Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна правна и физичка лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из чланова 46. и 47. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима, не старијим од 6 месеци од дана објављивања јавног позива у «Службеном гласнику РС», које доставља уз понуду, у складу са захтевима из конкурсне документације и јавног позива. У конкурсној документацији је наведено који од тражених докумената мора да се достави као оригинал, односно фотокопија, оверена у суду или општини. Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, односно привредне коморе), односно амбасаде те државе у Републици Србији.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и група понуђача, која подноси заједничку понуду.

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима, односно овлашћени члан групе понуђача је у обавези да уз понуду достави:
1) Оригинал неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде, са роком важности до истека опције понуде, односно 90 дана од датума отварања понуда у износу од 5.000.000,00 динара, којом се гарантује да ће Наручиоцу платити укупан износ по пријему првог позива Наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи да је:
- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца;
- понуђач, иако је упозанат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде;
- понуђач није успео или је одбио да достави тражене банкарске гаранције-за повраћај аванса и добро извршење посла;
Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном уколико не садржи све напред наведене елементе.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора, даном достављања банкарске гаранције за повраћај аванса (уколико понуђач тражи аванс) и банкарске гаранције за добро извршење посла.
2) Оригинале писама о намерама банке за издавање неопозивих и безусловних банкарских гаранција, плативих на први позив без приговора и то:
 а) за повраћај авансног плаћања (уколико понуђач тражи аванс), у висини уговореног аванса, а највише 30% од вредности уговора и са роком важности до испостављања окончане ситуације;
 б) за добро извршење посла, у износу од 10% вредности уговора и са роком важности 60 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова;
 в) за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% вредности уговора и са роком важности 30 дана дуже од уговореног гарантног рока.

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем -за подизвођача или члан групе понуђача, у зависности од врсте радова које изводи по понуди, мора да достави личне лиценце одговорних извођача радова, који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци, следеће врсте:
- 400
- 410 или 411
- 413 или 414;
- 430;
- 434
- 450;
- 474;
са копијама Потврде ИКС-а, не старијим од 6 месеци од дана објављивања јавног позива, да су одговорни извођачи радова чланови ИКС-а и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета.

Понуђач (који наступа самостално или са подизвођачима и овлашћени члан групе понуђача) обезбеђује одговорне извођаче радова – носиоце личних лиценци врсте 400 и 410 или 411 из редова стално запослених, док носиоце личних лиценци врсте 413 или 414, 430, 434, 450 и 474 - понуђач може ангажовати или из редова стално запослених или их може ангажовати уговором о делу / уговором о обављању повремених или привремених послова или другим уговором о обављању радова у предметној јавној набавци. Подизвођач или члан групе понуђача мора имати стално запослене одговорне извођаче оних радова, које подизвођач или члан групе понуђача изводи у предметној јавној набавци.

Понуђач (који наступа самостално или са подизвођачима и овлашћени члан групе понуђача) мора да испуни услов – да достави референц листу изграђених нових објеката високоградње са комплетно завршеним занатским радовима и инсталацијама (изузев индустријских објеката) бруто грађевинске површине преко 2.000 м2 - у периоду од 01.07.2003. године до 30.06.2008.године, са доказима за најмање 3 објекта. За сваки објекат, наведен у референц листи, докази су:
 а) Закључен уговор, са припадајућим евентуалним анексима, о изградњи објеката високоградње бруто грађевинске површине преко 2.000 м2;
 б) Документ којим се доказује бруто грађевинска површина изграђеног објекта преко 2.000 м2, - уколико површина није наведена у приложеном уговору (одобрење за изградњу, употребна дозвола или сл.);
 ц) Окончана ситуација са припадајућим рекапитулацијама радова, потписана и оверена од стране извођача и наручиоца);
 д) Записник о квалитативном прегледу и пријему изведених радова на објекту, или позитивно решење комисије за технички преглед објекта, или решење о употребној дозволи.
Понуђач који наступа са подизвођачима - за подизвођаче, као и чланови групе понуђача, морају да испуне услов да доставе референц листу о изведеним радовима за које се ангажује у предметној јавној набавци - на изградњи нових објеката високоградње са комплетно завршеним занатским радовима и инсталацијама ( изузев индустријских објеката) бруто грађевинске површине преко 2.000 м2 - у периоду од 01.07.2003.године до 30.06.2008.године, са доказима за изведене радове на изградњи најмање 3 објекта. За сваки објекат наведен у референц листи докази су:
 а) Закључен уговор, са припадајућим евентуалним анексима о извођењу радова за које се ангажује у предметној јавној набавци – на изградњи објеката високоградње бруто грађевинске површине преко 2.000 м2, ;
 б) Документ којим се доказује бруто грађевинска површина изграђеног објекта
преко 2.000 м2 - уколико површина није наведена у приложеном уговору (одобрење за изградњу, употребна дозвола или сл.);
 ц) Окончана ситуација, са припадајућим рекапитулацијама радова, потписана и оверена од стране извођача и наручиоца).

Понуђач (који наступа са подизвођачима и овлашћени члан групе понуђача), мора да испуни услов – да у овој јавној набавци изведе најмање 60% радова из понуде својим средствима, неопходним за извршење захтеваног процента радова, односно да може да повери извођење највише 40% радова из понуде подизвођачима или осталим члановима групе понуђача.
Понуђач (који наступа самостално, или са подизвођачима и овлашћени члан групе понуђача) мора да испуни услов – да има најмање 70 стално запослених (укључујући и одговорне извођаче радова – носиоце личних лиценци врсте 400 и 410 или 411).
Заинтересовано домаће или страно правно и физичко лице може да се појави само у једној понуди – и то као понуђач, подизвођач или члан групе понуђача. Учешће у више од једне понуде за исти уговор, резултираће тиме да ће се такве понуде одбити као неисправне.

Конкурсна документација се може преузети на адреси: Град Београд – Градска управа, Секретаријат за финансије – Управа за инвестиције, 11000 Београд, Трг Николе Пашића број 6, соба 516, (у даљем тексту Наручилац), сваког радног дана у времену од 13,00 до 16,00 часова, у року од 11 дана од објављивања јавног позива у «Службеном гласнику Републике Србије», уз подношење овлашћења за преузимање конкурсне документације и доказ о уплати 3.000,00 динара на име трошкова израде конкурсне документације. Уплата се врши на рачун Градске управе број 840-742341843-24, модел 97, позив на број 39-501-04. Понуђачима који упуте захтев за достављање документације, најкасније 11 дана од дана објављивања јавног позива у «Службеном гласнику РС», уз доказ о уплати, документација ће бити достављена у року од два дана.

Понуђач пре преузимања конкурсне документације има право увида у конкурсну документацију, на месту и у времену предвиђеном за преузимање конкурсне документације.
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству Наручиоца и да је доставе у року од 22 дана од дана објављивања јавног позива у 'Сл. гласнику РС', до 10,30 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту, преко писарнице на адресу: Град Београд – Градска управа, Секретаријат за финансије – Управа за инвестиције, Трг Николе Пашића број 6, Београд, са назнаком «Понуда за изградњу стамбено-пословног објеката на ГП-1 у просторно-функционалној целини 29, у блоку 63, уз Војвођанску улицу у Новом Београду – јавна набавка редни број 4/08 -НЕ ОТВАРАТИ». Рок за подношење понуда почиње да тече од првог наредног дана од дана објављивања јавног позива у 'Сл. гласнику РС'.

Јавни позив објављен је 9. септембра 2008. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, у броју 82.

Понуђачи су дужни да сагласно чл.58. став 5 Закона о јавним набакама Наручиоцу поднесу понуду и копију понуде у две одвојене коверте. За идентичног понуде и копије јемчи понуђач.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Рок за подношење понуда је 22 дана од дана објављивања у «Службеном гласнику РС» сагласно члану 64., став 2. и члану 71., став 1. Закона о јавним набавкама. Претходни распис је објављен у «Службеном гласнику РС» број 35 од 17.04.2007.године, односно број 36 од 08.04.2008.године.
Не прихватају се понуде са варијантама.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.
Опција понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда:
- цена: 90 пондера;
 Понуда која има најнижу цену добија 90 пондера, а остале по формули:    број пондера (n)=најниже понуђена цена/понуђена цена (n) x 90;
- вредност просечног бруто норма-часа за
 евентуалне накнадне и непредвиђене радове: 10 пондера;
 Понуда са најнижом понуђеном вредности просечног бруто-норма
 часа добија 10 пондера, а остале понуде по формули: Број пондера (n) = најнижа
вредност просечног бруто-норма часа / понуђена вредност просечног бруто- норма часа (n) x 10
Јавно отварање понуда ће се обавити након истека рока за подношење понуда, у 11 часова у сали број 10, у приземљу објекта Градске управе у Улици Трг Николе Пашића број 6, Београд, уз присуство овлашћених представника понуђача.Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан, отварање понуда ће се обавити првог наредног радног дана.

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези предметне јавне набавке је 30 дана од дана јавног отварања понуда. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. Контакт особе за додатне информације: Биљана Ковачевић, дипл. инж. архитектуре, , телефон: 321-6114 и Соња Ђорђевић, тел. 3234-346.