понедељак, 24. новембар 2008.

Позив за достављање предлога програма и пројеката у области рекреације за 2009. годину

Град Београд - Секретаријат за спорт и омладину

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за спорт и омладину

упућује

ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РЕКРЕАЦИЈЕ ЗА 2009. ГОДИНУ

Предлози програма и пројеката који су предмет овог јавног позива односе се на организацију и спровођење спортско-рекреативних програма и спортско-рекреативних такмичења Београда (СПРЕТ), од општинског до градског нивoa.

Позив се упућује следећим предлагачима:
– београдским спортским центрима, јавним предузећима, установама и другим привредним друштвима регистрованим за обављање делатности у области спорта;
– београдским спортским организацијама, удружењима и савезима на територији Београда, регистрованим за обављање делатности у области спорта.

Предлагачи појединих програма и пројеката могу преузети „Упутство” које садржи прописане услове које треба да испуне за организовање програма, као и образац који је саставни део предлога програма, у Секретаријату за спорт и омладину, Београд, Марсарикова 5/XV (канцеларија 1504), радним данима од 10 до 12 часова, или са дна ове стране.

Предлог програма доставити у два примерка, у штампаној форми (обавезно и у електронској форми), на адресу: Секретаријат за спорт и омладину, ПИСАРНИЦА, Београд, Масарикова 5/XV (канцеларија 1505), са назнаком програм или пројекат у области рекреације за 2009.годину.

Рок за достављање предлога јe 15. децембар 2008. године.

Подносиоци предлога биће обавештени о резултатима конкурса у року од 30 дана од дана усвајања програма.

УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ И ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА KOJИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ У 2009. ГОДИНИ

Овим упутством се регулише начин пријављивања за прoграме у области рекреације и потребна документација за подношење пријаве, која ће бити неопходна за усвајање предложеног програма, односно пројекта.

Подносилац је дужан да:
– попуни образац у целини, који је саставни део овог позива;
– достави копију решења о испуњавању услова за обављање делатности у области спорта;
– достави референтну листу (односи се на организације које конкуришу први пут за програм рекреативног спорта);
– достави одлуку о суфинансирању програма или потврду намере о суфинансирању програма, са најмање 30 одсто учешћа из других извора;
– достави потврду (пословне банке подносиоца захтева) да текући рачун подносиоца захтева није у блокади;
– подносилац пријаве је директно одговоран за припрему и реализацију програма, и не делује као посредник.

Предлог програма се доставља на прописаном обрасцу са потребном документацијом из овог упутства, и то у два примерка, у штампаној форми (обавезно и у електронској форми), на адресу: Секретаријат за спорт и омладину, ПИСАРНИЦА, Београд, Масарикова 5/ XV (канцеларија 1505).
Неће се разматрати пријаве које не садрже све што је прописано овим упутством.

Предност у вредновању и оцењивању имаће:
(1) програми који се односе на масовне акције у циљу популарисања рекреације;
(2) програми који промовишу редовно бављење спортом и рекреацијом;
(3) програми намењени корисницима са територија више општина;
(4) програми који трају дужи временски период;
(5) програми који се односе на узрасте више од 14 година;
(6) програми намењени претежно женској популацији;
(7) програми намењени рекреацији породица;
(8) програми намењени старијим особама.

Обрасце можете преузети овде: