недеља, 26. септембар 2010.

Отпис камате – шанса за редовно измиривање обавеза

Усвајањем Одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених изворних јавних прихода града Београда створени су предуслови да порески обвезници под повољнијим условима плате обавезе и убудуће их редовно измирују. 

Овом одлуком дужницима ће се отписати камате које су доспеле до 31. децембра 2009. године по основу пореза на имовину физичких и правних лица, локалних комуналних такси и накнаде за коришћење грађевинског земљишта.
Отпис камате обавиће се без подношења посебног захтева, обвезнику за кога надлежно одељење Управе јавних прихода  утврди да је уплатио главни дуг  и споредна пореска давања (осим камате) који доспевају до 31. децембра 2009. године, као и да је уплатио текуће обавезе који доспевају за плаћање до 31. децембра 2010. године.

- Поступак ће бити експедитиван, управе ће израдити обавештења свим дужницима, где ће бити исказан основни дуг, камата и обавеза коју морају да плате, закључно са 31. децембром 2009. године, заједно са текућим обавезама до краја 2010. године. Поред подстицајног ефекта на физичка лица као пореске обвезнике, у смислу да им се омогући да вишегодишња заостала дуговања измире само у износу главног дуга и тиме побољшају свој материјални положај, посебан ефекат се очекује код правних лица и предузетника јер ће фискално растерећење отписом камате допринети побољшању обављања делатнисти правних лица и предузетника. Надамо се да ће одзив бити велики, јер је ово добра прилика да се сви дужници ослободе дела великих камата плаћањем основног дуга чиме би значајно растеретили своје пословање – рекао је Владан Луковић, директор Управе јавних прихода града Београда.

Управа јавних прихода је обавила анализу стања дугова када су у питању пореске обавезе на територији града Београда и тада је утврђено да 292.957 обвезника на дан 31. децембра 2009. године дугује укупно 22.860.783.000 динара. Од тога је главни дуг 13.997.693.586 динара, а камата 8.863.089.741 динар.

У појединим случајевима камата износи и више од 50 одсто исказаног укупног  дуга, па се очекује да ће се на овај начин порески обвезници у  великој мери бити мотивисани да плате  основни дуг. Ова мера се примењује  једнократно, само у 2010. години.