Додатни облици заштите породиља

Град Београд је у циљу, подстицања рађања, као и подршке породици са децом, а у складу са могућностима буџета 29. јун 2017. године донео нову Одлуку о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 44/17).

Овом одлуком утврђени су следећи облици заштите:
1. Право на новчано давање незапосленој породиљи
Право на новчано давање има незапослена породиља за свако дете рођено у једном порођају у износу од 25.000 динара једнократно, без обзира на број претходно рођене деце.

Незапослена породиља у смислу ове одлуке је породиља која није у радном односу код послодавца – правног или физичког лица. Незапосленом породиљом сматра се и породиља која не остварује приходе по основу оснивачких права у привредном субјекту, породиља која не остварује приходе по основу пензија и инвалиднина, као и породиља која не остварује приходе по основу обављања привремених и повремених послова. Незапосленост се утврђује у односу на дан рођења детета.

Ово право може остварити незапослена породиља са пријављеним пребивалиштем на територији града Београда, породиља која је интерно расељено лице из Аутономне покрајине Косово и Метохија са пријављеним боравком на територији града, породиља са статусом избеглице из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине са пријављеним боравком на територији града и породиља страни држављанин са одобреним сталним боравком на територији града Београда, најмање годину дана пре дана рођења детета.

Незапослена породиља може остварити право на новчано давање ако је укупни месечни приход по члану домаћинства, укључујући новорођено дете – децу, остварен у периоду од три месеца који претходе месецу у коме је дете за које се подноси захтев рођено, мањи од 10.000 динара.

Домаћинство у смислу ове одлуке чини породиља, њен супруг или ванбрачни партнер и малолетна издржавана деца која са њима живе, укључујући и новорођено дете – децу.

Укупан месечни приход домаћинства чине и приходи које остварује супруг или ванбрачни партнер, исплаћени у периоду од три месеца који претходе месецу у коме је дете за које се подноси захтев рођено, и то по основу: зараде, накнаде зараде, пензије и инвалиднине, у нето износу..

За лица која самостално обављају делатност - предузетнике као месечни приход узима се основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање.

Број чланова домаћинства утврђује се у односу на дан рођења детета.
Ово право остварује се на основу захтева поднетог у року од шест месеци од дана рођења детета. 
Захтеви се подносе Секретаријату за социјалну заштиту, Београд, 27. марта 43-45, непосредно преко писарнице Градске управе града Београда сваког радног дана од 7.30 до 15.30 сати, или препоручено путем поште.

Уз захтев за остваривање права странка прилаже:
1. фотокопију личне карте или очитану личну карту, фотокопију пријаве боравка за интерно расељена лица из Аутономне покрајине Косово и Метохија, фотокопију избегличке легитимације за избеглице из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине, фотокопију пријаве боравка за стране држављане, 
2. потврду о приходима супруга или ванбрачног партнера који остварује приходе, исплаћених у три месеца који претходе месецу у коме је дете за које се подноси захтев рођено.

Са примерком решења и личном картом незапослена породиља подиже новац са наменског текућег рачунa који ће бити отворен по службеној дужности.

2. Право на новчано давање породиљи
Право на једнократно новчано давање има породиља за свако дете рођено у једном порођају, у износу од 10.000 динара, без обзира на број претходно рођене деце.

Ово право породиља има без обзира на приходе, уколико има пријављено пребивалиште на територији града Београда, породиља која је интерно расељено лице из Аутономне покрајине Косово и Метохија са пријављеним боравком на територији града, породиља са статусом избеглице из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине са пријављеним боравком на територији града и породиља страни држављанин са одобреним сталним боравком на територији града Београда, најмање годину дана пре дана рођења детета.

Право на једнократно новчано давање породиља остварује на основу поднетог захтева у року од шест месеци од дана рођења детета.

Уз захтев за остваривање права породиља прилаже: 
1. фотокопију личне карте или очитану личну карту, фотокопију пријаве боравка за интерно расељена лица из Аутономне покрајине Косово и Метохија, фотокопију избегличке легитимације за избеглице из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине, фотокопију пријаве боравка за стране држављане.

Ово право остварује се на основу захтева поднетог у року од шест месеци од дана рођења детета. 
Захтеви се подносе Секретаријату за социјалну заштиту, Београд, 27. марта 43-45, непосредно преко писарнице Градске управе града Београда сваког радног дана од 7.30 до 15.30 сати,или препоручено путем поште

Са примерком решења и личном картом породиља подиже новац са наменског текућег рачун који ће бити отворен по службеној дужности.
Захтев за остваривање права на новчано давање НЕЗАПОСЛЕНОЈ породиљи
Захтев за остваривање права на новчано давање породиљи
 
•    Обавештење о Одлуци о додатним облицима заштите породиље на територији града Београда 

Права из. ове одлуке може остварити породиља за дете-децу рођену од дана ступања на снагу ове одлуке. Oдносно осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

•    Породиље које су стекле право на додатни облик заштите за дете-децу рођену пре дана ступања на снагу ове одлуке могу остварити право у складу са Одлуком о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда“ број 36/14 и 2/15).
•    Поступци по захтевима за остваривање права за децу рођену пре ступања на снагу ове одлуке окончаће се у складу са прописима који су били на снази на дан рођења детета.

О праву се одлучује решењем.
Са примерком решења и личном картом запослена породиља подиже новац са наменског текућег рачун код Поштанске штедионице, који ће бити отворен по службеној дужности.

Потврда о оствареној заради

Захтев за остваривање права на новчано давање НЕЗАПОСЛЕНОЈ породиљи

Захтев за остваривање права на једнократно новчано давање ЗАПОСЛЕНОЈ породиљи

Захтев за остваривање права на новчано давање породиљи

Захтев за остваривање права на новчано давање НЕЗАПОСЛЕНОЈ породиљи