понедељак, 15. октобар 2012.

Конкурс за доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда у 2012. години

Град Београд – Секретаријат за пoљопривреду

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике града Београда за 2012. годину („Службени лист града Београда”, бр. 22/12 и 46/12) и Закључка градоначелника града Београда бр. 3- 4269/12- Г-01 од 3. октобра 2012. године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за пoљопривреду
Београд, Краљице Марије 1

расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА У 2012. ГОДИНИ

СВРХА КОНКУРСА

Овим конкурсом уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда за 2012. годину (у даљем тексту: подстицајна средства), која се могу користити за набавку квалитетних стеоних јуница холштајн-фризијске расе.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВЕ

Право на коришћење подстицајних средстава, која се додељују као наменска и бесповратна, у процентуалном износу од 75% цене квалитетне стеоне јунице, под условима утврђеним овим конкурсом има физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, које испуњава следеће услове:
– да има регистровано пољопривредно газдинство на територији града Београда, које се налази у активном статусу;
– да има пребивалиште на територији града Београда;
– да поседује најмање три, а највише петнаест уматичених грла говеда у сопственом запату и
– да поседује објекат за узгој крава.

ПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Под прихватљивим трошком сматра се 75% цене набавке једне квалитетне стеоне јунице, старости 20 до 30 месеци, периода стеоности пет до седам месеци, која се добавља од изабраног добављача – ПКБ Корпорацијe а.д Београд, који је у обавези да јуницу испоручи до једног места за подручје сваке градске општине са које су корисници подстицајних средстава.

Сви остали трошкови ће се сматрати неприхватљивим.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву за доделу подстицајних средстава подносилац пријаве доставља следеће документе (оригинал или оверену фотокопију):
– потврду о упису у Регистар пољопривредних газдинстава;
– личну (електронску) карту;
– доказ о уматичењу грла из сопственог запата издат од надлежне службе или организације (оригинал или оверена фотокопија);
– извод из катастра непокретности са подацима о власништву (препис листа непокретности, односно препис поседовног листа, односно извод из земљишњих књига), не старији од шест месеци, за катастарску парцелу на којој се налази објекат за узгој говеда (оригинал или оверена фотокопију).

Комисија задржава право да, осим наведених, затражи и друга документа и доказе релевантне за одлучивање.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује комисија, на основу приложене документације и нултог прегледа, који врше пољопривредни инжeњери запослени у Секретаријату за пољопривреду, а којим се проверавају подаци из пријаве.

Подстицајна средства за набавку квалитетне стеоне јуницe се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава, с тим што ће предност имати подносиоци пријава којима нису додељена подстицајна средства у области сточарства на територији града Београда у 2011. години.

Комисија утврђује листу подносилаца пријаве за које утврди да испуњавају услове прописане конкурсом.
На основу утврђене листе, секретар Секретаријата за пољопривреду доноси одлуку о додели средстава, која садржи поуку о правном леку (право на приговор). У складу са одлуком о додели средстава, секретар Секретаријата за пољопривреду са корисницима средстава закључује уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Подстицајна средства исплаћују се након извршене набавке и уплате средстава од корисника подстицајних средстава добављачу стеоних јуница – ПКБ Корпорација а.д Београд, којег је изабрао Секретаријат за пољопривреду у посебном поступку. У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, право на коришћење подстицајних средстава може се утврдити следећем лицу на листи.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник подстицајних средстава је дужан да:
– уплати добављачу ПКБ Корпорацији а.д Београд 25% средстава од цене стеоне јунице, у року од 15 дана од дана закључења уговора;
– достави Секретаријату за пољопривреду доказ о уплати 25% средстава добављачу;
– стеону јуницу за коју је остварио подстицајна средства не отуђи у року од три године од дана исплате подстицајних средстава;
– сву документацију која се односи на исплату подстицајних средстава чува најмање пет година од дана исплате средставаа.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Обрасци пријаве и Листа добављача стеоних јуница доступни су и могу се преузети са ове интернет странице, рубрика Градски огласи, конкурси и тендери или у просторијама Секретаријата за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, Краљице Марије 1/XVII, канцеларија 1713 сваког радног дана од 9 до 16 сати. Додатне информације могу се добити на телефон 011/7157-390 или 011/7157-394.

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то препорученом поштом на адресу: Градска управа града Београда, Секретаријат за пољопривреду, Краљице Марије 1/XVII, Београд или личном доставом на писарницу Градске управе града Београда на адресу: Градска управа града Београда, Секретаријат за пољопривреду, Краљице Марије 1, Београд, шалтер број 3. Подносилац пријаве добиће доказ о пријему.

Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс за доделу подстицајних средстава у области сточарства – не отварати”, а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Коверат треба да садржи попуњену пријаву са пратећом документацијом. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или мејлом) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Рок за подношење пријава, без обзира на начин достављања, је 2. новембар 2012. године до 16 сати.