четвртак, 15. август 2013.

Позив за достављање пријава за доделу субвенција за самозапошљавање незапослених лица социјално угрожених категорија на територији града Београда

Град Београд – Секретаријат за привреду

На основу Закључка градоначелника града Београда, број: 3- 3137 /13 -Г од 29. јула 2013. године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
Београд, Краљице Марије 1

објављује
ПОЗИВ
за достављање пријава за доделу субвенција
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА


Додела субвенција за самозапошљавање незапослених лица социјално угрожених категорија на територији града Београда врши се у циљу доприноса смањењу опште стопе незапослености, подстицања запошљавања незапослених лица, подршке отварању нових малих и средњих привредних субјеката, као и подстицања отварања нових радних места.

Субвенција за самозапошљавање незапослених лица на територији града Београда додељује се незапосленим лицима искључиво за оснивање и регистрацију привредних друштава односно предузетника, у којем ће корисници субвенција засновати радни однос на неодређено време и обављати делатност за коју је привредни субјекат регистрован.

Укупан износ средстава опредељених за доделу субвенција за самозапошљавање незапослених лица на територији града Београда је 7.000.000,00 динара.

Појединачни износ субвенције је 200.000,00 динара и додељује се једнократно, а у сврху обезбеђења основних услова за обављање регистроване делатности.

Услови за подношење пријаве
Пријаву могу поднети лица која испуњавају све услове под тачком 1, 2, 3 и 4:

1. лица пријављена на евиденцију незапослених лица код Националне службе за запошљавање – филијала за град Београд, пре дана подношења захтева за доделу субвенције под следећим условима:
– незапослена лица старија од 45 година, којима је радни однос престао отказом од послодавца услед престанка потребе за њиховим радом (вишак запослених), или због отварања стечаја, ликвидационог поступка односно других случајева престанка рада послодавца у складу са законом,
– лица са инвалидитетом, без обзира на године живота,
– самохрани родитељи, без обзира на године живота,
– лица која су била на издржавању казне затвора,
– жртве трговине људима,  злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације,
– родитељи деце са инвалидитетом,
– млади без родитељског старања,
– интерно избегла и расељена лица,
– повратници по споразуму о реадмисији;

2. лица која су завршила инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму обука у организацији Националне службе (или друге одговарајуће организације) и Градског центра за социјално предузетништво Београда (доказ – потврда или други документ о завршеној обуци);

3. лица која су стекла најмање трећи степен стручне спреме у било ком занимању;

4. лица држављани Републике Србије са пребивалиштем или боравиштем најмање две године на територији града Београда.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може се остварити у следећим случајевима:
• за регистрацију индивидуалног пољопривредног газдинства, задруге, удружења грађана и друштвених организација;
• за обављање делатности у области експлоатације угља, игара на срећу, коцкања и клађења, такси превоза и мењачница;
• уколико је у претходном периоду додељена субвенција за самозапошљавање из буџета Републике Србије, буџета града Београда и буџета градских општина града Београда;
• уколико лице није испунило било коју ранију обавезу према граду Београду, проистеклу из уговора о додели финансијских средстава;
• уколико је на дан подношења пријаве лице уписано у регистар привредних субјеката који се води код АПР-а као оснивач или члан привредног друштва, односно као предузетник (власник или сувласник предузетничке радње).

Документација за достављање захтева
1. ПРИЈАВА за доделу субвенција за самозапошљавање са типским обрасцем пословног плана;
2. УВЕРЕЊЕ о евиденцији незапосленог лица из социјално угрожене категорије, издат од Националне службе за запошљавање – филијала за град Београд, не старији од 15 дана, као и остале потврде неопходне за утврђивање социјално угрожене категорије;
3. ДОКАЗ о завршеној инструктивној обуци за самозапошљавање издат од Градског центра за социјално предузетништво Београда;
4. ИЗЈАВA подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду, и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ (образац ове изјаве одштампан је уз Пријаву као њен саставни део);
5. ИЗЈАВA подносиоца пријаве да нема неизмирених обавеза према граду Београду проистеклих из уговора о додели финансијских средстава (oбразац ове изјаве одштампан је уз Пријаву као њен саставни део);

6. ИЗЈАВA подносиоца пријаве да на дан подношења пријаве није уписан у регистар привредних субјеката који се води код АПР-а као оснивач или члан привредног друштва односно као предузетник – власник или сувласник предузетничке радње (образац ове изјаве одштампан је уз Пријаву као њен саставни део).

Комисија задржава право да тражи и другу документацију и доказе, релевантне за одлучивање о поднетој пријави подносиоца.

Пријаве се морају доставити у запечаћеним ковертама. на запечаћеној коверти мора да пише: „Пријава за доделу субвенције за самозапошљавање – Не отварати” .

Пријава са обрасцем пословног плана и Упутство за подношење пријаве могу се преузети:
– на сајту града Београда www.beograd.rs или лично у Секретаријату за привреду (Краљице Марије бр.1, XVII спрат, соба бр. 1706);
– у Градском центру за социјално предузетништво Београда, Теразије 3, први спрат или на сајту www.gradskicentar.rs.

Начини достављања:
1. препорученом поштом на адресу: Градска управа града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије бр. 1/XVII, Београд;
2. или доставом на писарници Градске управе града Београда, на адреси Краљице Марије број 1, у приземљу, шалтер број 3. 
На полеђини коверте обавезно навести име, адресу и контакт телефон подносиоца пријаве.

Позив за доделу субвенције за самозапошљавање отворен је до 20. септембра 2013. године до 16 часова, без обзира на начин достављања.

Све информације везане за обуку и услове конкурса могу се добити:
• у Градском центру за социјално предузетништво Београда –Tеразије 3, први спрат;
• на телефон 011/ 3342- 337;
• на интернет-адреси: http://www.gradskicentar.rs;
• путем електронске поште socijalnopreduzetnistvo@gradskicentar.rs;
• на Фејсбук страни https://www.facebook.com/GCSPB.