понедељак, 10. фебруар 2014.

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за део аутопутске и железничке обилазнице око Београда, са друмско-железничким мостом преко Дунава

Град Београд – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 4. фебруара 2014. године утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за део аутопутске и железничке обилазнице око Београда (аутопутска деоница Бубањ поток-Винча-Панчево, железничка деоница Бели поток-Винча-Панчево), са друмско-железничким мостом преко Дунава, градске општине Вождовац и Гроцка са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13)

оглашава

ЈАВНИ УВИД У

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО АУТОПУТСКЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО БЕОГРАДА (АУТОПУТСКА ДЕОНИЦА БУБАЊ ПОТОК-ВИНЧА-ПАНЧЕВО, ЖЕЛЕЗНИЧКА ДЕОНИЦА БЕЛИ ПОТОК-ВИНЧА-ПАНЧЕВО), СА ДРУМСКО-ЖЕЛЕЗНИЧКИМ МОСТОМ ПРЕКО ДУНАВА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ГРОЦКА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у Градској општини Гроцка, Булевар ослобођења бр. 39, у периоду од 10. фебруара до 14. марта 2014. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 8. априла 2014. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

3. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици 27. марта бр. 43-45, најкасније до 14. марта 2014. године.