четвртак, 17. април 2014.

Позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих категорија са територије града Београда

Град Београд – Секретаријат за привреду

На основу Закључка Привременог органа града Београда, број 3-2407/14-С-20 од 11. априла 2014. године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
Београд, Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Додела подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих категорија са територије града Београда врши се у циљу доприноса смањењу опште стопе незапослености, подстицања запошљавања незапослених лица, подршке отварању нових малих и средњих привредних субјеката, као и подстицања отварања нових радних места.

Конкурс се спроводи у сарадњи са Националном службом за запошљавање – Филијала за град Београд и Градским центром за социјално предузетништво Београда.

Подстицаји за самозапошљавање незапослених лица на територији града Београда додељују се незапосленим лицима искључиво за оснивање и регистрацију привредних друштава односно предузетника где ће корисници подстицаја засновати радни однос на неодређено време и обављати делатност за коју је привредни субјекат регистрован.

Укупна расположива средства за доделу подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих категорија на територији града Београда износе 5.000.000,00 динара.

Појединачни износ подстицаја је 200.000,00 динара и додељује се једнократно, а у сврху обезбеђења основних услова за отпочињање обављања регистроване делатности.

Пријаву могу поднети лица која испуњавају све услове под тачком 1, 2 и 3:
1. лица на евиденцији незапослених лица код Националне службе за запошљавање – филијала за град Београд, пре дана подношења захтева за доделу субвенције под следећим условима:
– незапослена лица старија од 45 година,
– лица са инвалидитетом без обзира на године,
– самохрани родитељи без обзира на године,
– лица која су била на издржавању казне затвора,
– жртве трговине људима, злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације;
– родитељи деце са инвалидитетом,
– млади без родитељског старања,
– интерно избегла и расељена лица,
– повратници по споразуму о реадмисији,
– етничке мањине;
2. лица која су завршила инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму обука у организацији Градског центра за социјално предузетништво Београда (доказ – потврда или други документ о завршеној обуци);
3. лица држављани Републике Србије са пребивалиштем или боравиштем на територији града Београда.
Право на подстицај за самозапошљавање не може се остварити у следећим случајевима:
– за регистрацију индивидуалног пољопривредног газдинства, задруге, удружења грађана и друштвених организација;
– за обављање делатности у области експлоатације угља, игара на срећу, коцкања и клађења, такси превоза и мењачница;
– уколико су у претходном периоду додељена бесповратна финансијска средства из буџета Републике Србије, буџета града Београда и буџета градских општина града Београда;
– уколико лице није испунило било коју ранију обавезу према граду Београду, проистеклу из уговора о додели финансијских средстава;
– уколико је на дан подношења пријаве лице уписано у регистар привредних субјеката који се води код АПР-а као оснивач или члан привредног друштва односно као предузетник (власник или сувласник предузетничке радње).

Документација за достављање захтева:
1. ПРИЈАВА за доделу подстицајних средстава за самозапошљавање са типским обрасцем пословног плана;
2. УВЕРЕЊЕ о евиденцији незапосленог лица из теже запошљиве категорије, издат од Националне службе за запошљавање – филијала за град Београд, не старије од 15 дана, као и остале потврде неопходне за утврђивање теже запошљиве категорије;
3. ДОКАЗ о завршеној инструктивној обуци за самозапошљавање издат од Градског центра за социјално предузетништво Београда;
4. ИЗЈАВA подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ (образац ове изјаве је одштампан уз Пријаву као њен саставни део);
5. ИЗЈАВA подносиоца пријаве да нема неизмирених обавеза према граду Београду проистеклих из уговора о додели финансијских средстава (oбразац ове изјаве је одштампан уз Пријаву као њен саставни део);
6. ИЗЈАВA подносиоца пријаве да на дан подношења пријаве није уписан у регистар привредних субјеката који се води код АПР-а као оснивач или члан привредног друштва односно као предузетник (власник или сувласник предузетничке радње – образац ове изјаве је одштампан уз Пријаву као њен саставни део).
Комисија задржава право да тражи и другу документацију и доказе релевантне за одлучивање о поднетој пријави подносиоца.
Пријаве се морају доставити у запечаћеним ковертама. На запечаћеној коверти мора да пише: „Пријава за доделу подстицајних средстава за самозапошљавање – Не отварати”.

Пријава са обрасцем пословног плана и Упутство за подношење пријаве могу се преузети:
– на крају ове стране или лично у Секретаријату за привреду (Краљице Марије бр.1, XVII спрат, соба бр. 1706);
– на сајту www.gradskicentar.rs Градског центра за социјално предузетништво Београда, или лично у просторијама Градског центра, Трг Николе Пашића 8.

Начини достављања:
1. препорученом поштом на адресу: Градска управа града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије бр. 1/XVII, Београд;
2. или доставом на писарници Градске управе на адреси Краљице Марије 1/XVII, Београд.

На полеђини коверте обавезно навести име, адресу и контакт телефон подносиоца пријаве.

Позив за доделу субвенције за самозапошљавање отворен је до 15. јула 2014. године до 16 часова, без обзира на начин достављања пријава.

Све информације  у вези са условима конкурса и обуком могу се добити у Градском центру за социјално предузетништво Београда – Трг Николе Пашића 8:
– на број телефона 3342 -337,
– на интернет-адреси: http://www.gradskicentar.rs,
– путем електронске поште: socijalnopreduzetnistvo@gradskicentar.rs,
– на фејсбук страни: https://www.facebook.com/GCSPB.