четвртак, 15. јануар 2015.

Конкурс за доделу 150 стипендија студентима високошколских установа за период од четири месеца

Град Београд – Секретаријат за образовањe и дечју заштиту

На основу Одлуке о студентским стипендијама („Службени лист града Београда”, број 89/14) и Закључака градоначелника број 020-5342/14-Г
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовањe и дечју заштиту
Београд, Краљице Марије 1

објављује


КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ 150 СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЗА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ МЕСЕЦА

У 2015. години доделиће се 150 стипендија студентима високошколских установа (74 стипендијe студентима природно-математичког усмерења, 48 стипендија студентима друштвено-хуманистичког усмерења и 28 стипендија студентима уметничког усмерења).
Нето износ стипендије за студенте високошколских установа је 22.000,00 динара по кориснику стипендије, што за четири месеца износи 88.000,00 динара.

Услови за остваривање права на стипендију за студенте високошколских установа су:
– да су студенти студија првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) или студија другог степена (мастер академске студије);
– да су држављани Републике Србије;
– да имају пребивалиште на територији града Београда најкасније до дана расписивања конкурса;
– да су студенти чије се студије финансирају из буџета Републике Србије;
– да су студенти најмање друге године на некој од високошколских установа чији је оснивач Република Србија, са седиштем на територији града Београда;
– да имају успех са најнижом просечном оценом 9,50 током свих година студија уз услов давања године за годином и остварених најмање 60 бодова по Европском систему преноса и акумулације бодова (у даљем тексту ЕСПБ) по години студија;
– да истовремено не примају више стипендија из општинског, градског, републичког буџета или из средстава других правних лица која су корисници буџета.

Потребна документа која се достављају уз пријаву (у оригиналу или овереној фотокопији), којима се доказује испуњеност услова су:
– уверење о држављанству РС;
– уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије;
– фотокопија личне карте (извод из читача) студента;
– потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током студирања за све претходне године студирања;
– потврда факултета о броју остварених ЕСПБ бодова по години студирања, за све претходне године студирања;
– потврда факултета да је студент чије се студије финансирају из буџета Републике Србије први пут уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен конкурс и да је стицао услов давања године за годином;
– изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини или суду да није корисник других општинских, градских, републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која су корисници буџета, или уколико је корисник, да ће се по добијању ове градске стипендије одрећи других стипендија.

Редослед кандидата утврђује се на основу успеха оствареног током студирања.

Успех остварен током студирања вреднује се висином просечне оцене свих положених испита за све претходне године студирања.
Уколико два или више кандидата остварује исти успех, предност при рангирању имаће кандидат који има више највиших оцена.

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Образац пријаве за конкурс може се преузети у Секретаријату за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда, Краљице Марије 1, писарница (шалтер бр. 1 у приземљу) или на сајту Градске управе града Београда на адреси: www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу: Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда, Писарница, Краљице Марије 1, Београд, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу стипендија студентима високошколских установа”.

Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање. Неблаговремене пријаве неће се разматрати и по окончању поступка исте ће бити враћене подносиоцу пријаве.

Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу, а коју комисија одбацује као непотпуну.

Комисија разматра пријаве које су пристигле на конкурс, врши рангирање у складу са Одлуком, сачињава предлог ранг-листе за доделу стипендија и објављује је на огласној табли, на званичном сајту града Београда, а може се објавити и у средствима јавног информисања.

Сваки учесник конкурса има право да поднесе приговор на предлог ранг-листе у року од три дана од дана објављивања исте.
Стипендије које се додељују студентима исплаћују се на основу решења о признавању права на стипендију.