уторак, 26. мај 2015.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта на грађевинској парцели формираној од КП 1953, 1954/2, 1940/1 и 2203/9 КО Врачар

Град Београд – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

На основу члана 65. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС ,50/13, 132/14, 145/14), и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Службени гласник РС”, бр. 43/2010)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава


ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ ФОРМИРАНОЈ ОД КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 1953, 1954/2, 1940/1 и 2203/9 КО Врачар

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 2. до 9. јуна 2015. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „YUGO BIRO”, d.о.о. из Београда, ул. Господара Вучића бр.180. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. краљице Марије бр. 1.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, ул. 27. марта бр. 43-45, најкасније до 9. јуна 2015. године.