понедељак, 3. август 2015.

Јавни увид у Нацрт Генералног урбанистичког плана Београда са извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

Град Београд – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 23. јула 2015. год. утврдила је Нацрт Генералног урбанистичког плана Београда, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14)

оглашава


ЈАВНИ УВИД У

Нацрт Генералног урбанистичког плана Београда са извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену) од 3. августа до 2. септембра 2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном Нацрту плана биће одржана 1. октобра 2015. године у просторијама Градске управе, Београд, 27. Марта бр. 43 – 45 (сала у сутерену), са почетком у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења писмено доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, ул. 27. марта бр. 43-45, најкасније до 2. септембра 2015. године.