недеља, 14. јануар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР комплекса „Сингидунум”, сектор 1, ГО Сурчин са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 9. јануара 2018. године, утврдила је Нацрт плана детаљне регулације комплекса „Сингидунум“, Сектор 1, Градска општина Сурчин са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА „СИНГИДУНУМ“, СЕКТОР 1, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), и у Градској општини Сурчин, Војвођанска 79, од 15. јануара до 14. фебруара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на XX спрату), 8. марта 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 14. фебруара 2018. године.