Душка Цвјетићанин, директор

 

Рођена је 11. 08. 1962. у Загребу. Основну и средњу школу завршила је у Београду. Дипломирала је на Правном факултету у Београду . Има положен правосудни испит.

Радни однос је отпочела као адвокатски приправник. Од 1996. је радила у Републичком геодетском заводу, у Центру за катастар непокретности Београда, на пословима управног и стручног надзора над израдом катастра непокретности, шефа Одсека за опште и правне послове и начелника Одељења заједничких и општих послова. Обављала је и послове председника Комисије за излагање података премера и катастарског класирања земљишта и утврђивање права на непокретностима за КО Кртинска, општина Обреновац и КО Стари град.

Од 15. 07. 2002. до 24. 03. 2003. обављала је послове помоћника секретара Секретаријата за имовинско-правне и грађевинске послове, а од 25. 03. 2003. до 1. 09. 2008. године је обављала послове секретара Секретаријата за имовинско-правне послове и грађевинску инспекцију.

Од 1.1.2009. године је директор ове службе.