петак, 21. октобар 2016.

Сeкретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Београд, 27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Предузеће „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д. из Београда, Таковска 2, као носилац пројекта, поднело је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ – Милоја Ђака” - БГУ924, планиране на пословном објекту, на катастарским парцелама број 21423/16, 21458 и 21459 КО Савски венац, у улици Милоја Ђака 12, на подручју градске општине Савски венац у Београду. 
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева у Секретаријату за заштиту животне средине, 27. марта 43-45, соба 510а, V спрат, радним данима од 10 до 12 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 2. новембар 2016. године.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).