понедељак, 14. мај 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/17, за партије 10 и 12

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 9/17 добра –  Канцеларијски материјал, обликовану у 12 партија, за партије 10 и 12

Обавештење - партија 10

Обавештење - партија 12

Документација везана за јавну набавку