понедељак, 14. мај 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 14/18

На основу члана 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15 и 68/15 године)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара број 14/18 – Свеже месо, обликовану у три партије

Позив и документација везани за јавну набавку