уторак, 15. мај 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о продужењу рока за централизовану јавну набавку број 5/18

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 5/18, добра - Погонска горива за моторна возила, обликована у шест партија

Обавештење

Документација везана за јавну набавку