среда, 16. мај 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 14/18

На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку број 14/18 – Радови на санацији фасаде и реконструкцији громoбранске инсталације на објекту Тиршова 1, обликоване по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку