четвртак, 7. јун 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка за централизовану јавну набавку 1/18, добра - за партију 2

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије бр. 1/7, Београд

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 1/18, добра - Средства за одржавање хигијене, обликована  у четири партије, -    за партију 2 - Средства за одржавање радних и кухињских површина, подова и санитарија

Обавештење