четвртак, 7. јун 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка за централизовану јавну набавку 9/18, добра - за партије 1 и 4

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије бр. 1/7, Београд

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 9/18, добра - Канцеларијски материјал, обликован у 12 (дванаест) партија, за партијe 1 и 4

Обавештење