понедељак, 16. март 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 10/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДA БЕОГРАДA
Секретаријат за заштиту животне средине

Беoград, Масарикова 5

објављује

Одлуку о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услугe – „Израда пројектно техничке документације за изградњу и опремање трансфер станице на територији ГО Младеновац”, редни број јавне набавке 10/19

Одлука