четвртак, 30. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/20

ГРАД БЕОГРАД 
СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ
Београд, ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, 
обликован у 12 партија
(јавна набавка број: 9/20)

 

Позив и конкурсна документација