среда, 18. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку број 88/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 88/20 - Радови на објектима Градске управе, обликовани по партијама

Јавни позив
Назив наручиоца: ГРАД БЕОГРАД - ГУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Адреса: КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 1, Београд, 11000
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Радови
Назив предмета набавке: Радови на објектима Градске управе, обликовани по партијама
Главна ЦПВ ознака: 45000000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке је обликован у више партија.
Могућност подношења понуде за све партије 
Назив партије: Унутрашњи радови
Главно место извршења: Објекти Наручиоца у Београду
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање оквирног споразума: у месецима: 12
Назив партије: Спољашњи радови
Главно место извршења: Објекти Наручиоца у Београду
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање оквирног споразума: у месецима: 12
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 2.12.2020. 10:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 2.12.2020. 10:30:00
Место: Београд, Краљице Марије 1, канцеларија 414
Подаци о поступку отварања понуда Представници привредних субјеката, који ће присуствовати отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку. У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници привредних субјеката.